ERT-teori er en måde at se verden på

ERT terapiens hovedformål

Hovedformålet med terapien er at få det enkelte menneske til at se sig selv i verden og forstå hvordan en fastlåst væren i verden afholder fra egen healing og sjælsudvikling.

ERT bygger på tanken om, at der er mange måder at være i verden på. Det er måden,,, at være i verden på, måden vi ser, tænker og føler, der skaber vores virkelighed og ikke omvendt. Ved at se på den nuværende måde med klarhed er det muligt at ændre måden at være i verden på.

Sjælsudvikling igennem ERT-terapi handler om at finde ind til kernen af, hvem vi er som mennesker. Så i stedet for at se på, hvad der er sket i livet, og hvad der kommer til at ske, så arbejder vi med overgivelse til, at den læring sjælen har brug for, den viser sig i nuet som menneskelige udfordringer.

Udfordringer i livet er de vigtigste læringspas til sjælsudvikling.

Formålet med terapien er, at det enkelte menneske bliver bevidst om sin egen rolle i det, der udspiller sig i verden omkring. En verden fyldt med udfordringer af større eller mindre karakter, og som alle er med til at skabe læring og frisættelse. Terapien giver simple redskaber, der er lette at indføre i dagligdagen, så udfordringer bliver klaret på den mest hensigtsmæssige måde for alle implicerede parter.

Formålet er, at det enkelte menneske bliver i stand til at hjælpe sig selv ved at forstå, hvordan der kan arbejdes med de udfordringer, der vækker et traume i underbevidstheden og skaber en nutidsfølelse af, at her er fare på færde, den følelse af frygt skaber en ofte uhensigtsmæssig reaktion (se model). En reaktioner det ikke er nødvendigt at forstå, hvor kommer fra, fordi den ofte udspringer af noget, der ligger i underbevidstheden som en nutidsbegivenhed, men i menneskets bevidstsind ligger som en datidshændelse.

ERT-terapien arbejder med, at det ikke er nødvendigt at forstå, hvilke traume der er blevet vækket. Ud fra overbevisningen om, at des mere vi tænker over, hvad det er for traumer, der ligger til grund for en given reaktion, des mere holder vi fast i fortiden. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis vi ønsker at være i verden på en ny fri måde.

Vi skal rette fokus på og forholde os til det, der sker netop nu og spørge ind til det. Eksempelvis med ”jeg bliver vred, hvad betyder vreden og hvor er det, jeg ikke har sagt fra eller sat grænser?” Det er i det rum – i nuet, at spejlingsterapien viser sit værd.

Den enkelte skal finde ind til sit værd som menneske – da det gør livet værd at leve!

ERT uddannelsen

Uddannelsen har til formål at rette fokus på den personlige sjælsudvikling igennem spejling af følelser.

Alt, hvad vi ønsker skal ændres i vores liv, spejles tilbage til os igennem vores følelser og heraf afledte tanker.

Ønsker vi at skabe et liv fyldt med mening og kærlighed, så handler det ikke om alt det, der er sket i vores liv, og heller ikke om det der måske kommer til at ske. I stedet handler det om at forstå, at al den læring vi har brug for, den sker i og omkring os i nuet.

På LT-Academys ERT-Terapeutuddannelse er der fokus på, hvad der spejles tilbage i nuet, som vi skal lære af, for på sigt at kunne hjælpe andre. Uddannelsen indeholder derfor de redskaber, der gør det muligt at lære at stoppe op i nuet og ændre de reaktionsmønstre i livet, der bremser det enkelte menneske i healingprocessen og sjælsudvikling.

Terapeutuddannelse er skabt ud fra en blanding af teori og praktisk sjælsudviklingsarbejde. I samspil med de medstuderende er det muligt at arbejde og blive fortrolig med de forskellige redskaber undervejs, så spejlingsterapeuterne oparbejder en praktisk erfaring for at kunne stå som et rent spejl for egne kunder.

Uddannelsens opbygning:

Terapeutuddannelsen er opdelt i en grunduddannelse med fokus på egen sjælsudvikling igennem terapien, og en todelt overbygning med fokus at sætte terapien og egen sjælsudviklingen i perspektiv, så den individuelle ERT-Terapeut form udvikles og manifesteres.

Selve ”behandlingen”

Hvad er en ERT-terapeut?

En ERT-terapeut tager afsæt i nuet og ser på det, der afspejler sig i og omkring klienten. Terapiformen har fokus på at bevidstgøre klienten om egne følelser og reaktioner, således at klienten bliver i stand til at erkende, hvordan valg der er truffet igennem livet, har indflydelse på nuværende situation.

ERT-Terapeutens fornemmeste opgave er at hjælpe klienten med at skabe en klarhed, der kan lede til frigørelse af en ellers fastlåst væren i verden og til positiv forandring.

Klarhed skabes via: Samtale, visualiseringer og hjemmeopgaver/øvelser.

Sessionen er et jeg-du[1] møde. Det betyder, at ERT-Terapeuten skal have arbejdet med egen fastlåste væren i verden og samtidig forstå, at det er en kontinuerlig proces igennem hele livet. Det skaber en sund platform, som fremtidige klienter kan spejle sig i og læne sig op ad.

En ERT-Terapeut må til forskel fra mange andre terapeuter gerne bruge personlige fortællinger fra eget liv og læring i processen med frigørelse af en fastlåst væren. Disse øjeblikke kan klienten spejle sig i, så der vækkes følelser og refleksioner, som grundlag for samarbejdet.

Med inspiration fra fænomenologi i psykologiens verden og EFT tager sessionen afsæt i de ting, der sker kropsligt i klienten. Det kan være en vippende fod, en trykken for brystet eller smerter i lænden. Et andet vigtigt omdrejningspunkt er, at tage afsæt i de udfordringer, som klienten oplever vækker følelser. Det kan være udfordringer på arbejdet, i parforholdet eller med børnene. Der arbejdes med følelser ved, at  klienten fortæller, hvad der sker, og hvordan denne ser på udfordringerne.

Rollen som ERT-Terapeut er central, fordi det hele tiden handler om at vende klientens væk FRA det ”negative fokus” på de forskellige udfordringer, som vækker både følelser og tanker. Tanker der ofte er af negativ karakter og handler mere om de ting som andre mennesker gør. Det syn skal vende TIL at klienten forstår, hvad det er for en læring klient kan få gennem udfordringen.

Reaktioner

Typiske reaktioner som:

  • Følelsesudbrud som tristhed og vrede
  • Kropslige udbrud som træthed, hoste, udslet og rumlende mave

Sundhed og helhed

Sundheden indbygges igennem flere moduler, hvor kosten, symptomer og celler mm fremhæves som centralt, da en sund krop er en central byggesten for at sindet og sjælen kan finde plads til healing. Helheden sker i nuet, hvor ERT-teorien hjælper den enkelte med at stoppe op og mærke efter på kropslige reaktioner, der leder til tanker i sindet og gør det svært for sjælen at heale/finde ro – her arbejdes målrettet på en sammen smeltning af krop, sind og sjæl.