Sådan indsamler du personoplysninger

Bilag 1 ZCT samtykkeerklæring

Bilag 2 ZCT standard journal

Dette er ZCT’s guide til dig, der er terapeut og behandler

Personoplysninger, herunder følsomme helbredsoplysninger samt enhver oplysning om klientens personlige forhold, inkl. CPR-nr., er underlagt en særlig beskyttelse i henhold til Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018.

  • Forinden enhver registrering og behandling af personoplysninger om klienten, skal behandleren sikre, at klienten har givet sit udtrykkelige, frivillige og skriftlige samtykke (se Bilag 1, ZCT samtykkeerklæring).
  • Formålet med registreringen er, at behandleren skal kunne udføre en optimal behandling af klienten, og derfor indsamler behandleren personoplysninger og personfølsomme oplysninger om dennes klienter. De typer oplysninger, der indsamles om klienten med henblik på at udføre behandlingen, er angivet i ZCT standardjournal (Bilag 2, ZCT standardjournal).
  • Klienten skal informeres af behandleren, såvel mundtligt og/eller skriftligt, om hvad formålet er med behandlingen, og hvilke helt konkrete oplysninger der indsamles og behandles, samt hvordan. Klienten skal desuden (via standardsamtykkeerklæringen) informeres om sine rettigheder, herunder dennes ret sletning, ret til berigtigelse, ret til begrænsning af registreringen, ret til indsigt, ret til at få en kopi af de registrerede oplysninger, ret til berigtigelse at urigtige oplysninger, samt ret til at gøre indsigelse eller tilbagetrække en ellers lovlig behandling af vedkommendes personoplysninger.

  • Behandleren må ikke videregive personoplysninger om klienten til tredjemand. Faktura med CPR-nummer samt andre personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, personlige forhold etc. må ikke formidles videre til andre, hverken mundtligt eller skriftligt. Videregivelse af CPR-nummer og enhver anden personoplysning til tredjemand må alene finde sted, såfremt det udtrykkeligt er tilkendegivet af klienten ved afkrydsning af samtykkeerklæringen, at en sådan tilladelse er givet, samt til hvilket formål.

 

  • Personoplysningerne (journalen) skal opbevares sikkert. Personoplysninger, der opbevares fysisk i papirform, skal opbevares i et kartotek eller et ringbind, og være placeret i et aflåst skab e.l. Hvis behandleren opbevarer personoplysninger på USB-nøgler, skal behandleren sikre, at USB-nøglen opbevares aflåst eller er beskyttet med adgangskode og kryptering. Personoplysninger, der opbevares på behandlerens computer, skal være forsvarligt sikret med antivirusprogram og en adgangskode, som kun behandleren kender. Behandleren må ikke overlade koden til andre, og behandleren skal sørge for, at koden jævnligt bliver ændret.

  • Personoplysninger skal slettes eller destrueres, ligeså snart der ikke længere er nødvendigt formål med at opbevare disse. Ved sletning af elektroniske personoplysninger skal behandleren sikre, at både filer slettes samt at papirkurven tømmes.

  • Behandlerens kommunikation med klienten skal så vidt muligt ske via personlig eller telefonisk henvendelse til klienten, idet transmission af personfølsomme oplysninger over internettet frarådes. Ved undtagelsesvis korrespondance med klienten om dennes behandling og evt. transmission af klientens personoplysninger over internettet skal behandleren anvende en sikker internetforbindelse, der kan foretage en stærk kryptering af disse data. Behandleren er dataansvarlig for enhver transmission over internettet og behandleren skal derfor have en skriftlig databehandleraftale på plads med det hosting-firma behandleren anvender, der opfylder persondataforordningens krav.

  • Børn. Vi afventer STFP lov tolkning på området. Indtil videre skal der indhentes samtykke til børn under 18 år

  • Hvis der sker brud på personsikkerheden eller hvis behandleren har mistanke herom, skal behandleren/den dataansvarlige i klinikken kontakte Datatilsynet via www.datatilsynet.dk, samt informere den registrerede om databruddet indenfor 72. time