ZCT har i samarbejde med FDZ og Danske Kinesiologer udsendt følgende pressemeddelelse:

Pressemeddelelse                                                                      13. september 2019

Vi skal styrke sikkerheden – ikke fjerne den

Det vil ramme 1,3 mio. danskere på årsbasis, hvis man fjerner registreringsordningen for alternative behandlere, påpeger tre alternative behandlerorganisationer. I stedet bør man styrke kvalitetskontrollen på området.

Når vi har brug for alternativ behandling, bør det fortsat være muligt at vælge en behandler, der opfylder visse minimumskrav med hensyn til kvalitet og sikkerhed. Myndighederne anbefaler derfor, at man går til en ”Registreret Alternativ Behandler”, som opfylder kravene i den såkaldte RAB-lov fra 2004.

RAB-ordningen handler ikke om den videnskabelige dokumentation for effekten af behandlingerne, men udelukkende om lovens krav til bl.a. uddannelse og viden om sundhedslovgivning. Foreningerne stiller desuden specifikke krav til de enkelte medlemmer om regelmæssig efteruddannelse som betingelse for at opretholde RAB-registreringen.

Det skal der laves om på, mener nogle læger og politikere. På det seneste har der i medierne været fremsat forslag om at sundhedsmyndighederne i højere grad end i dag skal føre tilsyn med de komplementære behandlere, og nogle mener desuden, at RAB-ordningen skal afskaffes.

– Det sidste er vi ikke enige i, da befolkningen i så fald vil miste den eneste mulighed for at sikre sig en vis kvalitet hos den behandler, de benytter. RAB-loven har jo netop til formål ”at styrke brugernes sikkerhed” ift. komplementær behandling, skriver de tre organisationer i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke og partiernes sundhedsordførere.

Der er tale om Danske Kinesiologer, Zoneconnection Terapeutforening og Forenede Danske Zoneterapeuter, som tilsammen repræsenterer mere end 800 RAB-registrerede behandlere.

– Vi er overbeviste om, at befolkningen ville befinde sig i en meget mere usikker situation, hvis vi ikke havde RAB-loven. Som behandlere gør vi meget ud af at sikre kvaliteten, men vi er meget positive over for idéen om at loven i højere grad skal håndhæves af myndighederne, så at kvalitetskontrollen ikke som i dag er overladt til brancheorganisationerne selv.

– Der er brug for en optimal sikring af de 1,3 mio. danskere, der årligt bruger komplementær behandling, uanset om der er en RAB-ordning eller ej. Vi foreslår derfor dette:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed bør i praksis kontrollere indholdet og kvaliteten af de uddannelser og efteruddannelseskurser, der legitimerer RAB-registreringen.
  • Styrelsen bør aktivt informere befolkningen om at RAB-ordningen findes og hvad den indebærer.

– Vi er opmærksomme på, at der også blandt komplementære behandlere findes personer, som ikke overholder den gældende lovgivning. Det samme sker også inden for andre dele af samfundet, men heller ikke her er det en holdbar løsning at fjerne loven. I stedet bør den håndhæves.

Kontaktoplysninger:

Vibeke Rønne Sørensen, Formand, Danske Kinesiologer, tlf. 51 98 93 91, mail: formand@kinesiologi.dk

Anette Hansen, Formand, Zoneconnection Terapeutforening, tlf. 21 49 07 79, mail: admin@zct.dk

Ilse Preisler Blom, Formand, Forenede Danske Zoneterapeuter. tlf. 23 26 39 14, mail: fdz@fdz.dk

Bilag:

Hvor mange bruger komplementær behandling?

Statens Institut for Folkesundhed, 2017: (træk i hjørnerne for at forstørre)

Information om RAB-ordningen

RAB-loven, nr. 351 af 19. maj 2004:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9900

med ændringer her:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185886

Der er tale om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning. Det vil sige, at brancheforeningen skal opfylde visse krav, før den kan registrere et medlem som RAB.

Denne lov har siden 2004 gjort det muligt for alternative behandlere at bruge titlen RAB (Registreret Alternativ Behandler) hvis de er medlem af en brancheorganisation, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

En alternativ behandler kan således kun blive RAB-godkendt via en brancheforening. Man kan læse om kravene til foreningerne her: https://stps.dk/da/registrering/alternativ-behandling/registreringsordning-for-alternative-behandlere/krav-til-foreninger/

Der er i dag 23 RAB-godkendte brancheorganisationer: https://www.srab.dk/service-menu/om-srab/hvad-er-rab/brancheorganisationer-med-rab-godkendelse/

Styrelsen for Patientsikkerheds minimumskrav til uddannelse

En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

  • min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform)
  • basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed)
  • klinikvejledning og -behandling
  • psykologi
  • præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

Klik her for at hente pressemeddelelsen i PDF