Retningslinjer for skolesamarbejde i ZCT

Retningslinjer for skolesamarbejde

Pensumbeskrivelser

Nuværende pensumbeskrivelser i anatomi/fysiologi, sygdomslære, zoneterapi, meridianlære, psykologi, kost og ernæring, biopati, orientalsk diagnose udgør grundstammen.

Der er metodefrihed til at opnå det samlede pensum, den enkelte skole kan frit tilføje delelementer, specialer osv.

Den enkelte skole er forpligtet til, at det samlede pensum der anvendes, til enhver tid som minimum udgør grundstammen og opfylder offentlige myndigheders gældende regler for momsfritagelse samt RAB.

Nuværende pensumbeskrivelser som er grundstammen, tilhører foreningen ZCT. Ved et evt. ophør af samarbejde kan en skole ikke længere benytte materialet.

Den enkelte skole er forpligtet til, at det samlede pensum der anvendes, til enhver tid som minimum udgør grundstammen og opfylder offentlige myndigheders gældende regler for momsfritagelse samt RAB

Eksamen

Hver enkelt skole afholder selv eksamen. Skolen har metodefrihed til tidspunkt og sted. Eksamen skal tage udgangspunkt i pensum.

Gældende for Zoneterapi: Eksamensopgaver hentes i sekretariat.

Den enkelte skole har mulighed for at ændre enkelte spørgsmål i del 2.2 opgaven således at egne specialer tilgodeses jf. pensumbeskrivelsen.

En opgave består af en del 1, MC.opgave uden bøger, samt en del 2, større case opgave, med brug af materiale.

Ved praktisk eksamen skal der benyttes ekstern censor. Det bør tilstræbes at der benyttes forskellige censorer som tildeles i samarbejde med ZCT sekretariatet.

Disposition/ merit

Begreberne dispensation og merit dækker over det samme – det er et udtryk for at en elev kan fritages helt eller delvist fra undervisningstimer, hvis tilsvarende undervisningstimer er gennemført fra anden uddannelse.

Hver enkelt skole vurderer selv elevers ansøgning om dispensation og relevant eksamensbevis/autorisations bevis fremvises for skolelederen før start af uddannelsen i forhold til gældende RAB lovgivning/momsfritagelse.

Merit kan kun gives efter de af ZCT udsendte retningslinjer, ved tvivl skal ZCT kontaktes. ZCT udsender løbende opdaterede retningslinjer.

De generelle dispensations regler findes på ZCT`s hjemmeside. Der gives som udgangspunkt ikke merit i primærfag.

Skolelederen er ansvarlig for at undervisningen udføres i overensstemmelse med pensumbeskrivelserne, ZCT`s vedtægter, opfyldelse af RAB lovgivning samt Skats betænkning vedr. momsfritagelse.

Skoleleders ansvar

 • Skolelederen er ansvarlig for at undervisningen udføres i overensstemmelse med pensumbeskrivelserne, ZCT`s vedtægter, opfyldelse af RAB lovgivning samt Skats betænkning vedr. momsfritagelse.
 • Skolen er forpligtiget til at føre statistik over fravær. 
 • Senest 1. november hvert år sender skolen Uddannelses plan for det kommende år +
 • Der leveres en eksamensopgave til ZCT 
 • Skolelederen og/eller underviser i primær fag deltager på et årligt indkaldt møde. Mødet indkaldes af ZCT sekretariatet og afholdes 3. fredag i november.
 • Skolelederen har ansvaret for, at de ansatte undervisere opfylder de fastsatte krav.

Kravene er følgende:

Den hovedansvarlige underviser i de priomære fag skal

 • Være faglig og erfaringsmæssig kvalificeret og til stadighed ajourfører sine faglige kompetencer.
 • Være pædagogisk og psykologisk kvalificeret.
 • Inden påbegyndt undervisning have minimum 3. års klinisk erfaring eller have deltaget som føl på et hold efter at have afsluttet egen uddannelse.
 • Indgå i censor korps

Krav til Anatomi / Fysiologi samt Sygdomslære undervisere

 • skal som minimum beherske viden på sygeplejerske niveau
 • skal følge og undervise efter pensumbeskrivelserne
Krav til andre undervisere.
 • skal være fagligt kompetente
 • skal følge og undervise efter pensumsbeskrivelserne

Krav til undervisnings faciliteter

Lokaler skal have siddeplads til alle elever, være tørre, lyse, skal indeholde vinduer som kan åbnes og som minimum indeholde adgang til et toilet med håndvask, tekøkken og køleskab.

Skolemateriel skal være tidssvarende.

 • Antal af brikse og behandlerstole skal svare til mindst halvdelen af antal af elever på et hold.
 • Indeholde relevant AV – udstyr 209