Bestyrelsens beretning

Årsberetning 2021

Det føles som om jeg blot kunne tage sidste årsberetning og gentage men der er dog lys for enden af
Corona tunnelen.

Vi startede året med at alle klinikker var nedlukket, først i starten af april kunne vi åbne igen, med krav om
Coronapas og div. forholdsregler, det var en hård og frustrerende tid, naturligvis mest for jer der ikke havde
nogen ide om hvor længe nedlukningen skulle vare og hvordan forholdene omkring kompensation var, hvor
nogle oplevede at måtte skaffe dokumentation fra os om nedlukning, til de selv samme myndigheder der
havde lovgivet om at Liberale Erhverv skulle være nedlukkede.

For os på kontoret var det opad bakke at skaffe valide informationer, da myndighederne og styrelser ikke
var enige om hvad der skulle meldes ud og vi oplevede mange gange at få forskellige informationer, det var
faktisk mere reglen end undtagelsen, det gjorde det yderst vanskeligt at give jer den information I havde
brug for.

Blot for at nævne et eksempel, Sundhedsautoriserede alternative behandlere måtte de holde åbent eller
skulle de være lukkede???

Vi har udsendt 28 Nyhedsbreve i 2021

Vi har deltaget i høring vedr. akupunktur på brystkassen, desværre blev der ikke ændret noget væsentligt i
loven, Akupunktører skal nu deltage i lovpligtigt kursus.

Der er dog rigtigt meget på positiv listen

Vi har varemærkebeskyttet vores RAB logo, hvilket betyder at logoet nu er forbeholdt medlemmer af ZCT,
vi har haft flere opslag på Facebook for at skabe øget opmærksomhed og synlighed, der arbejdes videre
med dette. Vi vil opfordre alle medlemmet til at benytte begge logoer på hjemmesider, brochurer osv.
således at vi sammen er med til skabe genkendelighed omkring ZCT og RAB.

Afholdte møder:
3. Bestyrelsesmøder afholdt via Zoom.

Temaet har gennemgående været Corona

Vi har de seneste år arbejdet på at strømline arbejdsprocesser på vores kontorer.

Vi er nu ca. 700 medlemmer i ZCT, og dermed en af de største brancheorganisationer i Danmark, dette
betyder også øget arbejde på kontoret, derfor har vi ansat Dorthe Lambæk som administrations sekretær
10. timer pr. uge.

1. Budget møde

Planlægning at 2022 budget, samt mus-samtale.

1. Visionsmøde

Hovedtemaet i år var skolerne, uddannelsen, fremtidens terapeut, kvalitetssikring, der har de seneste år
ikke være afholdt møde med de samarbejdende skoler, pga. Corona, i 2022 har bestyrelsen planlagt at
formanden besøger alle skoler for at styrke samarbejdet, være synlige.

Første- hjælps kurser og Hygiejne kurser

Der har været afholdt 3. hygiejne kurser, med i alt 140 deltagere
Vi har afholdt 5. Første-hjælps kurser fordelt over hele landet, med alle hold fuldt besat.

Deltagelse i NRN-møde. Nordisk samarbejde.

Her drøftes vilkårene for terapeuter i de nordiske lande, som i Danmark har både Norge, Sverige og Finland
oplevet nedlukninger de seneste år, vi drøfter uddannelse, og forskning.

Deltagelse i møder i RAB forum

Samarbejdet er i det forløbne år blevet styrket, vi har samarbejdet om henvendelser til styrelser og
myndigheder, vi har lavet aftale om fælles mindste krav til RAB opdatering, vi arbejder på om det kan lade
sig gøre at have fælles basis uddannelser Anatomi/Fysiologi – Sygdomslære, Psykologi etc.

Deltagelse i møder i SRAB, det rådgivende udvalg.

Det lykkes endelig af få kontakt til STPS og få fastlagt et møde efter næsten 2 år.
RAB forum har 3 pladser, hvor undertegnede sidder på den ene.
Det rådgivende udvalg har været indkaldt til møde for at vurdere ansøgninger til forskningsprojekter
omkring det alternative, 3 projekter er blevet tildelt midler.

Deltagelse i møde med Koda-Gramex.

Hvilket medførte nedsættelse af gebyret.

Deltagelse i møder med Sundhedsrådet

Rab forum og Sundhedsrådet har de seneste år indledt et samarbejde, det handler primært om styrkelse af
registreringsordningen, synlighed, kvalitetssikring, fælles kontakt til myndigheder og politikere.

Møde med FDZ vedr. RAB opdateringsregler.

ZCT og FDZ har i en del år samarbejdet omkring dette, der er pt. ingen ændringer.
Vi opfordrer til at når I skal søge et kursus at kikke på Intranettet efter godkendte kurser og godkendte
kursusudbydere.

Tak til bestyrelsen for jeres store arbejde i 2021

Tak til skolerne for trods også hos jer vanskelige vilkår i 2021 at uddanne dygtige terapeuter.

Tak til alle terapeuter fordi I holdt ud og tak for jeres daglige arbejde med klienter, I gør en forskel.

Bestyrelsen
Med hjerte, hjerne og hånd
Anette♥